SBD Semily

Proč s námi?

Proč se Stavebním bytovým družstvem Semily ???

Protože to umíme! Více jak padesátiletá tradice nás k tomu zavazuje. Naše vizitkou je například sídliště Řeky v Semilech, dále na sídlištích v Jilemnici i v Lomnici nad Popelkou. A pokud uvidíte rekonstruované bytové domy ve venkovských lokalitách, jsou to domy nejen družstevní, ale i domy Společenství vlastníků, které jsou v naší správě. A protože to umíme, nabízíme své služby i dalším subjektům.

Co nabízíme ?

Kompletní správa

Na základě příkazní smlouvy provádíme:

1)         Vedení účetnictví

2)         Vyúčtování tepla, teplé a studené vody, elektrické energie, plynu

3)         Podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob, i k DPH

4)         Zajištění technických a požárních revizí

5)         Pomoc při rekonstrukcích, opravách, údržbě domů i bytů

6)         Vedení majetkové evidence

7)         Vedení evidence nájemného, plateb a poplatků spojených s užíváním bytu

8)         Vymáhání dlužných částek

9)         Vedení členské evidence

10)       Převody družstevních podílů

11)       Pomoc při zakládání společenství vlastníků

12)       Zajišťování změn vlastnických práv k nemovitostem a jejich zápis do katastru nemovitostí

13)       Vymezení jednotek v budově tzv. Prohlášením vlastníka budovy podle § 1166 NOZ

14)       Podílové vypořádání vztahů k budově podle § 1141 NOZ

15)       Sepisování kupních, darovacích a směnných smluv k nemovitostem

16)       Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví

17)       Zřizování a výmaz věcných břemen v katastru nemovitostí

18)       Pomoc při podávání daňových přiznání k dani z převodu nemovitosti

19)       Aplikace Občanského zákoníku 2014 a Zákona o obchodních společnostech a družstvech

20)       Případné další služby dle dohody.

 

VŠEOBECNÉ SLUŽBY

Právní služby – právní poradenství pro družstva a SV, žaloby na dlužné nájemné, zápisy do katastru nemovitostí, vymezení bytových jednotek v domech a další:

- poskytování právního poradenství pro družstva a společenství vlastníků

- vedení právních sporů a zastupování při soudních sporech

- žaloby na dlužné částky nájemného a topných sezón

- návrh na přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu

- návrh na vyklizení bytu

- zajištění zápisu do katastru nemovitostí

- vedení členské evidence, vedení evidence vlastníků dle výpisu z katastru nemovitostí a její aktualizace

- vyhotovení Smluv o převodu bytových jednotek do vlastnictví

- vypořádání podílového spoluvlastnictví

 

Ekonomické služby – správa nemovitostí, vedení podvojného účetnictví, včetně vypracování roční závěrky, daně z příjmů, daně z nemovitosti, předpisy měsíčních plateb a záloh na energie vč. vyúčtování těchto záloh, vedení členské evidence, vedení mzdové a personální agendy a další:

- vedení podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění, včetně vypracování roční závěrky, daně z příjmů, daně z nemovitosti

- předávání čtvrtletních účetních závěrek

- dle odsouhlasených podkladů jednotlivými zástupci objektů provádíme rozesílání předpisů měsíčních plateb a záloh na služby a média v souvislosti s užíváním jednotek a následně vyúčtování těchto záloh

- měsíční kontrola plateb, předepisování poplatků nebo úroků z prodlení a čtvrtletní rozesílání upomínek na nedoplatky měsíčních plateb, případně topných sezón a předávání přehledů dlužníků objednateli

- jedenkrát ročně zpracovávání a předávání zprávy o hospodaření za uplynulý rok

vedení mzdové a personální agendy

- provádění zákonných odvodů zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení

 

Technické služby – zajišťování provozuschopnosti objektů ve správě SBD Semily, zajištění dodávek energií a služeb pro objekt, zajišťování povinných revizí a kontrol hasicích přístrojů, hydrantů atd., reklamační řízeni s dodavateli, zajištění pojištění objektu a likvidace pojistných událostí, zajištění odborného technického dozoru a další:

- zajišťování provozuschopnosti objektů ve správě SBD Semily

- sjednávání smluv potřebných pro chod objektu

- zajištění dodávek energií a služeb pro objekt a řešení reklamací s jejich dodavateli

- zajištění provozu výtahu

- smluvní zajištění úklidu objektu

- smluvní zajištění odečtu měřidel v jednotkách

- zajišťování povinných revizí a kontrol hasicích přístrojů a hydrantů a pravidelné provádění kontrol bezpečnosti a požární ochrany a odstraňování zjištěných závad

- smluvní zajištění dezinfekce a deratizace

- smluvní zajištění čištění odpadních vod a kanalizací

- reklamační řízení s dodavateli

- zajištění pojištění objektu a likvidace pojistných událostí

- zajištění odborného technického dozoru

- zajištění znaleckých posudků, zajištění znalce při výběrovém či reklamačním řízení

 

Stačí se na nás obrátit a uzavřeme s vámi smlouvu vhodnou pro váš objekt.

(www.sbdsemily.cz, mail: sbdsemily@sbdsemily.cz, telefon: 739 020 371)

Stavební bytové družstvo Semily, Bavlnářská 360, 513 01 Semily

Za představenstvo Bohuše Randáková